Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje

ZUR Jihočeský krajZásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací pro území celého kraje, která v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určuje strategii pro jejich naplňování a koordinuje územně plánovací činnost obcí.

Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory s cílem prověřit možnosti budoucího využití (územní rezerva) nebo plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu nebo územní studie.

Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, ve kterém se popíšou a vyhodnotí zjištěné a předpokládané závažné vlivy zásad územního rozvoje na životní prostředí a přijatelné alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje. Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Níže je zveřejněn právní stav po vydání 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, která nabyla účinnosti dne 9. 3. 2017, tedy se zahrnutými aktualizacemi číslo 1, 2, 3 a 5 a po vydání rozsudku Nejvyššího správního soudu v Brně, který nabyl právní moci dne 18. 9. 2017.

Rozsudkem byl zrušen záměr dopravní infrastruktury D 86 – Silniční napojení Klápy a záměr územního systému ekologické stability nadregionálního biokoridoru NRBK 174 Vltavská niva – Dívčí kámen, které byly navrženy v 1. aktualizaci ZÚR Jihočeského kraje.

 

!!!UPOZORNĚNÍ!!!

Dne 18. 9. 2017 nabyl účinnosti rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně o zrušení plochy D 86 – Silniční napojení Klápy a nadregionálního biokoridoru NRBK 174 Vltavská niva – Dívčí kámen, které byly navrženy v 1. aktualizaci ZÚR Jihočeského kraje.

ROZSUDEK

 

Textová část - právní stav po 5. aktualizaci ZÚR

Název Formát Velikost (MB)
Textová část PDF 2,3

Grafická část - právní stav po 5. aktualizaci ZÚR

Název Část výkresu Formát Velikost (MB)
Výkres uspořádání kraje 1 : 100 000 1 PDF 14,0
2 PDF 11,9
Výkres ploch a koridorů včetně ÚSES 1 : 100 000 1 PDF 43,8
2 PDF 42,3
Výkres ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury 1 : 100 000 1 PDF 40,7
2 PDF 38,3
Výkres územního systému ekologické stability 1 : 100 000 1 PDF 43,4
2 PDF 41,8
Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik 1 : 100 000 1 PDF 32,5
2 PDF 25,5
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 100 000 1 PDF 40,7
2 PDF 38,1
Výkres oblastí, ploch a koridorů - uloženo prověření změn nebo pořízení regulačního plánu 1 : 100 000 1 PDF 11,3
2 PDF 6,9
Koordinační výkres 1 : 100 000 1 PDF 56,3
2 PDF 54,3

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám