Územně analytické podklady

ÚAP Jihočeský krajÚzemně analytické podklady obsahují podle § 26 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (rozbor udržitelného rozvoje území). 

ÚAP se pořizují pro správní obvody obcí s rozšířenou působností (ÚAP obcí) a pro území krajů (ÚAP krajů).

Dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, se územně analytické podklady dělí na:

  1. podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, které zahrnují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území,
  2. rozbor udržitelného rozvoje území, který zahrnuje zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tématickém členění (10 témat). Závěrem těchto tématických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a dále určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.

Pracovní skupina ÚAP v Jihočeském kraji

Pracovní skupina pro pořízení územně analytických podkladů byla ustanovena aktualizovanou dohodou mezi ředitelem krajského úřadu a tajemníky jednotlivých městských úřadů obcí s rozšířenou působností dne 28. listopadu 2014. Členy pracovní skupiny jsou zástupci krajského úřadu a pořizovatelé ÚAP z úřadů územního plánování. Dohodu včetně náplně činnosti této skupiny je možné si prohlédnout v přiloženém dokumentu. ZDE

Pro účely koordinace a metodického vedení úřadů územního plánování při pořízení územně analytických podkladů v Jihočeském kraji byla zřízena e-mailová konference s adresou uap@kraj-jihocesky.cz.

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám