Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje

ZUR Jihočeský krajZásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací pro území celého kraje, která v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určuje strategii pro jejich naplňování a koordinuje územně plánovací činnost obcí.

Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory s cílem prověřit možnosti budoucího využití (územní rezerva) nebo plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu nebo územní studie.

Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, ve kterém se popíšou a vyhodnotí zjištěné a předpokládané závažné vlivy zásad územního rozvoje na životní prostředí a přijatelné alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje. Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Níže je zveřejněno úplné znění po vydání 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, která nabyla účinnosti dne 9. 3. 2018, tedy se zahrnutými aktualizacemi číslo 1, 2, 3, 5 a 6 a po vydání rozsudku Nejvyššího správního soudu v Brně, který nabyl právní moci dne 18. 9. 2017.

Rozsudkem byl zrušen záměr dopravní infrastruktury D 86 – Silniční napojení Klápy a záměr územního systému ekologické stability nadregionálního biokoridoru NRBK 174 Vltavská niva – Dívčí kámen, které byly navrženy v 1. aktualizaci ZÚR Jihočeského kraje.

 

!!!UPOZORNĚNÍ!!!

Dne 18. 9. 2017 nabyl účinnosti rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně o zrušení plochy D 86 – Silniční napojení Klápy a nadregionálního biokoridoru NRBK 174 Vltavská niva – Dívčí kámen, které byly navrženy v 1. aktualizaci ZÚR Jihočeského kraje.

ROZSUDEK

 

Textová část - úplné znění po 1., 2., 3., 5. a 6. aktualizaci ZÚR a rozsudku NSS

Název Formát Velikost (MB)
Textová část PDF 2,1

Grafická část - úplné znění po 1., 2., 3., 5. a 6. aktualizaci ZÚR a rozsudku NSS

Název Část výkresu Formát Velikost (MB)
Výkres uspořádání kraje 1 : 100 000 1 PDF 43,1
2 PDF 38,6
Výkres ploch a koridorů včetně ÚSES 1 : 100 000 1 PDF 47,4
2 PDF 49,3
Výkres ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury 1 : 100 000 1 PDF 43,7
2 PDF 44,6
Výkres územního systému ekologické stability 1 : 100 000 1 PDF 46,3
2 PDF 48,5
Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik 1 : 100 000 1 PDF 43,8
2 PDF 39,6
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 100 000 1 PDF 43,6
2 PDF 44,4
Výkres oblastí, ploch a koridorů - uloženo prověření změn nebo pořízení regulačního plánu 1 : 100 000 1 PDF 31,7
2 PDF 35,6
Koordinační výkres 1 : 100 000 1 PDF 60,2
2 PDF 63,6

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám